RAU CỦ QUẢ

Showing all 28 results

ĐẶC SẢN ĐÀ LẠT

KHOAI LANG MẬT (KG)

36,000

RAU CỦ QUẢ

CÀ TÍM TRÁI DÀI (KG)

25,000

RAU CỦ QUẢ

BÍ ĐỎ HỒ LÔ (KG)

35,000

RAU CỦ QUẢ

CẢI THẢO (KG)

30,000
35,000
22,000
10,000
15,000
17,000

RAU CỦ QUẢ

HÀNH LÁ

40,000

RAU CỦ QUẢ

BÔNG CẢI XANH (KG)

45,000

RAU CỦ QUẢ

DƯA LEO (KG)

25,000

RAU CỦ QUẢ

KHOAI LANG TÍM (KG)

20,000
25,000

RAU CỦ QUẢ

HÀNH TÂY (KG)

25,000

RAU CỦ QUẢ

BÍ ĐAO (KG)

20,000

RAU CỦ QUẢ

SU SU (KG)

30,000
-20%

RAU CỦ QUẢ

CỦ CẢI TRẮNG (KG)

25,000 20,000

RAU CỦ QUẢ

CỦ DỀN (KG)

29,000
-17%

RAU CỦ QUẢ

CÀ RỐT (KG)

30,000 25,000
-14%

RAU CỦ QUẢ

CÀ CHUA (KG)

35,000 30,000

RAU CỦ QUẢ

KHOAI TÂY

35,000

RAU CỦ QUẢ

RAU NGỔ (Ngò om)

RAU CỦ QUẢ

RAU RĂM (KG)

30,000

RAU CỦ QUẢ

Mùi tàu (Ngò gai)

RAU CỦ QUẢ

Mùi ta (ngò rí)

65,000

RAU CỦ QUẢ

RAU KINH GIỚI

RAU CỦ QUẢ

RAU TÍA TÔ